connect(); require_once('class/Helpers.class.php'); include('class/operacje.class.php'); $sterownik = new Operacje; include('class/system.class.php'); $system = new System; include('class/user.class.php'); $user = new User; if ( !empty($_GET[logout]) ){ session_destroy(); header("Location: home"); } if ( $_POST[login] != '' and $_POST[pass] != '' ){ $co = $user->logowanie($_POST[login],$_POST[pass]); if ( $co == 'OK' ){ if ( $_SESSION[getback] != '' ){ header("Location: $_SESSION[getback]"); } else { header("Location: home"); } } else { $error = $co; } } if ( !empty($_POST[login_reg]) ){ if ( $_POST[haslo_reg] == $_POST[haslo2_reg] and $_POST[haslo_reg] != '' ){ if ( !$sterownik->ifExists('users',array('email|'.$_POST[email_reg])) ){ $user->rejestracja($_POST[login_reg],$_POST[email_reg],$_POST[haslo_reg]); $ok = 'Konto utworzone poprawnie możesz się zalogować'; } else { $error = 'Taki email isteniej już w naszej bazie danych'; } } else { $error = 'Hasła są niezgodne'; } } if ( !empty($_POST[email_edit]) ){ $stary_email = $sterownik->getDataFromDB('users','email',array('id|'.$_SESSION[user_id])); if ( !$sterownik->ifExists('users',array('email|'.$_POST[email_edit])) || $stary_email == $_POST[email_edit] ){ $sterownik->UpdateRecord('users', array('email|'.$_POST['email_edit']), array('id|'.$_SESSION['user_id'])); $ok = 'Adres email zmieniono poprawnie możesz się zalogować'; } else { $error = 'Taki email isteniej już w naszej bazie danych'; } } if ( !empty($_POST[haslo_edit]) ){ if ( $_POST[haslo_edit] == $_POST[haslo2_edit] and $_POST[haslo_edit] != '' ){ $sterownik->UpdateRecord('users', array('password|'.md5($_POST['haslo_edit'])), array('id|'.$_SESSION['user_id'])); (!empty($ok)) ? $ok .= '
Hasło zmieniono poprawnie' : $ok = 'Hasło zmieniono poprawnie'; } else { (!empty($error)) ? $error .= '
Hasła są niezgodne' : $error = 'Hasła są niezgodne'; } } if(isset($_GET['chp']) && isset($_GET['e'])) { if($sterownik->ifExists('users', array('email|'.$_GET['e']))) { $hashData = $sterownik->ReturnArrayBySQLAssoc('select id, email, password from users where email = \''.$_GET['e'].'\'',0,1); if($_GET['chp'] == md5($hashData['id'].$hashData['email'].$hashData['password'])) { require_once 'class/multipart.php'; $mail = new multipartmail($_GET['e'], "automat@synergia24.pl", 'Synergia24.pl - Nowe hasło'); $newPass = Helpers::randString(); $sterownik->UpdateRecord('users', array('password|'.md5($newPass)), array('email|'.$_GET['e'])); $wiadomosc = 'Nowe hasło: '.$newPass; $mail->addmessage($wiadomosc); $mail->sendmail(); $ok = 'Wiadomość z nowym hasłem została wysłana na twój adres e-mail'; } } } if(!empty($_POST['email-back']) && !empty($_POST['login-back'])) { if($sterownik->ifExists('users', array('email|'.$_POST['email-back'], 'login|'.$_POST['login-back']))) { $hashData = $sterownik->ReturnArrayBySQLAssoc('select id, email, password from users where email = \''.$_POST['email-back'].'\'',0,1); $hash = md5($hashData['id'].$hashData['email'].$hashData['password']); require_once 'class/multipart.php'; $mail = new multipartmail($_POST['email-back'], "automat@synergia24.pl", 'Synergia24.pl - Odzyskiwanie hasla'); $wiadomosc = 'Aby zmienić hasło kliknij w link:'."\n".' http://synergia24.pl/index.php?chp='.$hash.'&e='.$_POST['email-back']; $mail->addmessage($wiadomosc); $mail->sendmail(); $ok = 'Wiadomość e-mail została wysłana'; } else { $error = 'Błędny login lub adres e-mail'; } } if(!empty($_FILES['avatar']['name'])) { $fileArray = pathinfo($_FILES['avatar']['name']); if(mime_content_type($_FILES['avatar']['tmp_name']) != 'image/jpeg') { $error = 'Plik avatara musi być w formacie jpg'; } else { if(is_uploaded_file($_FILES['avatar']['tmp_name'])) { $fileToDelete = $sterownik->getDataFromDb('users', 'avatar', array('id|'.$_SESSION['user_id'])); if(file_exists($fileToDelete)) { unlink($fileToDelete); } $dest = 'users/'.md5(uniqid(rand(), true)).'.'.$fileArray['extension']; $max_width=$max_height=100; $img_attr = getimagesize($_FILES['avatar']['tmp_name']); if($img_attr[0]>$img_attr[1]){ $scale = $img_attr[0] / $max_width; }else{ $scale = $img_attr[1] / $max_height; } $w = 100; $h = 100; $thumb = imagecreatetruecolor($w,$h); imagecopyresampled($thumb, imagecreatefromjpeg($_FILES['avatar']['tmp_name']), 0, 0, 0, 0, $w, $h, $img_attr[0], $img_attr[1]); imagejpeg($thumb,$dest,85); $sterownik->UpdateRecord('users', array('avatar|'.$dest), array('id|'.$_SESSION['user_id'])); $ok = 'Avatar dodany'; } } } if($_GET['page'] == 'ajax') { switch ($_GET['type']) { case 'photo': include 'ajax/photo.php'; break; case 'video': include 'ajax/video.php'; break; case 'material': include 'ajax/material.php'; break; case 'pismo': include 'ajax/pismo.php'; break; case 'rating': include 'ajax/rating.php'; break; case 'check_email': include 'ajax/check_email.php'; break; case 'trainingMaterial': include 'ajax/training_material.php'; break; case 'captcha': include 'ajax/captcha.php'; break; default: break; } exit; } ?> <?php include 'pages/page_title.php'; ?> '; echo ''; echo ''; echo ''; } ?> ifExists('doradca_platnosci', array('id_user|'.$_SESSION['user_id'], 'data_koniec < NOW()'))) ? 'onload="window.open(\'http://www.synergia24.pl/generator/\', \'Wirtualny doradca\').focus()"' : ''; ?> id="home">
Platforma e-learningowa Synergia24.pl to innowacyjna i skuteczna metoda nauczania dająca możliwość nabycia oraz uzupełnienia dotychczasowej wiedzy.
Szkolenia i materiały Synergii przygotowywane są z wielką starannością przez sztab specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, począwszy od doświadczonych pedagogów po profesjonalnych praktyków biznesu.
Każde szkolenie to nowa wiedza i inne umiejętności. Zapewniamy wysoką jakość usług i sto procent zadowolenia.
Zapraszamy do skorzystania z naszego serwisu.

Copyright 2010. Synergia24.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by Blacklot

Wyszukiwanie e-szkoleń

miejsce na tekst....

Wirtualny doradca

miejsce na tekst....